1982 Salt Series – Vị Việt Quất

300,000

1982 Salt Series – Vị Việt Quất